Beijing Zhong Cheng Quartz Glass Co., Ltd.

Add.: Hou Bai Hu Jian 26, Yangfang, Changping District, Beijing
Tel.: +86-10-69769891
Mob.: +86 13001911610
(WhatsApp&WeChat)

Email: zcq.etw@quartzwork.com